REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO INCHCAPE JLR POLAND SP. Z O.O. O NAZWIE „PROGRAM 3PLUS”

Niniejszy Regulamin opisuje zasady i warunki udziału w Programie Lojalnościowym o nazwie „Program 3+” (dalej jako: „Program Lojalnościowy” lub „Program” lub „Program 3+”) oferowanym przez Inchcape JLR Poland sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000847401, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 5272930046, dalej zwaną „Inchcape JLR Poland” lub „Organizatorem”.

Program Lojalnościowy Inchcape JLR Poland obejmuje wszystkie pojazdy używane marek Jaguar oraz Land Rover, starsze niż 3 lata licząc od dnia rozpoczęcia biegu gwarancji producenta, co nie wyłącza możliwości przystąpienia do Programu przed upływem ww. okresu, z tym zastrzeżeniem, iż korzyści przewidziane Programem będą przysługiwały po jego upływie.

Celem Programu jest zachęcanie lojalnych Klientów do korzystania z usług serwisowych w autoryzowanych punktach obsługi marek Jaguar i Land Rover (dalej także: „ASO”), a także zakup towarów oferowanych przez te punkty.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Karta lojalnościowa, o której mowa w dalszej części Regulaminu jest własnością Inchcape JLR Poland. Karta wydawana jest Klientowi przystępującemu do Programu (dalej jako „Klient” lub „Uczestnik”). Karta przypisana jest do numeru VIN pojazdu i posługiwać się nią może aktualny właściciel pojazdu.
 • Karta lojalnościowa jest kartą ważną przez czas trwania Programu.
 • Wykaz ASO uczestniczących w Programie jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem: https://www.landrover.pl/program-3-plus
 • Przedmiotowy wykaz może ulegać zmianie w czasie trwania Programu.
 • Karta lojalnościowa - wydawana po przystąpieniu uczestnika do programu - przypisana jest do numeru nadwozia pojazdu (VIN). Prawo do korzystania z Programu Lojalnościowego przysługuje wyłącznie:
  • właścicielowi pojazdu, do którego przypisana jest Karta lojalnościowa, lub osobie wskazanej przez właściciela, która stawi się w ASO z pojazdem, do którego przypisana jest Karta, pod warunkiem okazania Karty Programu 3+ wystawionej na ww. numer VIN pojazdu;
  • w sytuacji, gdy następuje zakup towarów w połączeniu z zakupem usług ich montażu wykonywanych w danym autoryzowanym serwisie marki JLR.


 • Od momentu wydania Karty lojalnościowej, Klient przy każdej kolejnej wizycie serwisowej pojazdem objętym Programem Lojalnościowym aż do zakończenia pierwszego (1) roku od przystąpienia do Programu, otrzymuje w tym okresie rabat 15% na usługi serwisowe oraz części. Po tym okresie rabat wzrasta z rozpoczęciem każdego kolejnego roku, o 5 punktów procentowych, pod warunkiem, że Klient w okresie pierwszego (1) roku od momentu przystąpienia do Programu/ostatniego zwiększenia poziomu rabatu dla Klienta, dokona co najmniej jednej odpłatnej wizyty serwisowej o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) netto. Po każdorazowym (corocznym) spełnieniu powyższego warunku, rabat dla Klienta zwiększany będzie w ten sposób, iż Uczestnikowi będzie przysługiwał rabat według następującego schematu:


  • 2 rok trwania Programu – 20 %,

  • 3 rok trwania Programu – 25 %,

  • 4 rok trwania Programu – 30 %,

  • 5 rok i kolejne trwania Programu – 35 %. • W poszczególnych latach trwania Programu, każdy Uczestnik może wystąpić do Organizatora z wnioskiem o wcześniejsze zwiększenie rabatu o 5 punktów procentowych, pod warunkiem zakupu w ASO części do pojazdu biorącego udział w Programie, o wartości nie mniejszej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) netto i zamontowaniem ich w ASO, co winno być udokumentowane przesłaniem mailowo dowodów zakupu do Organizatora pod adres: 3plus@jaguarlandrover.pl. Ponowne wystąpienie z wnioskiem o wcześniejsze zwiększenie rabatu o 5 punktów procentowych może nastąpić nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku.

 • Maksymalnie rabat, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej może wynosić 35 %.

 • Niezależnie od rabatów, o których mowa powyżej (przysługujących wobec usług i części), Uczestnikom przysługuje odrębnie stały rabat w wysokości 10 % w stosunku do akcesoriów i dodatków oferowanych przez ASO.

 • Rabaty określone powyżej wylicza się od cen detalicznych netto aktualnych na dzień wystawienia Klientowi faktury VAT.

 • Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie sumują się z innymi obowiązującymi promocjami i wyprzedażami. Przysługują one również wobec regularnej oferty dostępnej w ASO, nie dotyczą przy tym ofert Jaguar/Land Rover Classic.


UCZESTNICTWO W PROGRAMIE.
 • Warunkiem udziału w Programie Lojalnościowym jest:
  wypełnienie i podpisanie przez Klienta wniosku o przystąpienie do Programu – w formie papierowej w wybranym ASO;
  wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów uczestnictwa w Programie;
  wyrażanie przez Klienta zgód na otrzymywanie informacji handlowych na telekomunikacyjne urządzenia końcowe Uczestnika.

 • Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty lojalnościowej Inchcape JLR Poland.

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Inchcape JLR Poland. Szczegółowe informacje dotyczące celów, zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach Uczestników znaleźć można w Polityce Prywatności Inchcape JLR Poland ( https://www.landrover.pl/polityka-prywatnosci) oraz pod adresem rodo@jaguarlandrover.pl

 • Inchcape JLR Poland nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez klienta z Karty lojalnościowej w wyniku przyczyn zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia, niezależnych od Organizatora, których wystąpieniu Organizator nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, dalej jako: „Siła Wyższa”, przez którą należy rozumieć takie zdarzenia jak: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i/lub wykonawczej (w szczególności zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim dotyczą one wzajemnych stosunków prawnych pomiędzy Organizatorem a Klientem, czy też inne zakłócenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, strajk, wojna).

 • Jeżeli Klient posiada więcej pojazdów kwalifikujących się do udziału w Programie, każdy z nich, o ile spełnia wymogi Programu, może zostać objęty Programem – w takiej sytuacji Uczestnikowi do każdego takiego pojazdu (spełniającego wymogi Programu) będą przysługiwały przywileje wynikające z Programu tożsame jak dla pierwszego pojazdu zgłoszonego do Programu.

 • Ponadto, w przypadku sprzedaży pojazdu biorącego udział w Programie, prawa i obowiązki przypisane do danego pojazdu w zw. z uczestnictwem w Programie mogą zostać przeniesione na nabywcę pojazdu. W tym celu nabywca winien wypełnić wniosek o przystąpienie do Programu w wybranym ASO i oczekiwać na jego akceptację. Jeżeli natomiast nabywca bierze już udział w Programie (jest już jego Uczestnikiem w zw. z posiadaniem innego pojazdu), posiadając rabaty wyższe niż rabaty sprzedawcy, w stosunku do nabywanego pojazdu zostaną mu przypisane rabaty wyższe.


WYŁĄCZENIA.


Korzyści wynikające z udziału w Programie:


 • nie przysługują w stosunku do napraw rękojmianych, gwarancyjnych, a także w ramach tzw. procedury „goodwill”,

 • nie obejmują usług świadczonych w ramach przedłużonej gwarancji i/lub ubezpieczenia kosztów naprawy, oferowanych np. przez spółkę CarGarantie lub spółkę WAGAS,

 • nie dotyczą usług innych niż naprawy mechaniczne.


KARTA LOJALNOŚCIOWA.
 • Uczestnik, przystępując do Programu Lojalnościowego, otrzymuje kartę przypisaną do numeru VIN pojazdu. Karta lojalnościowa uprawnia do korzystania z rabatów przewidzianych Programem Lojalnościowym we wszystkich ASO..

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego, w szczególności z następujących przyczyn:  • zmiana przepisów prawa znajdujących zastosowanie do Programu Lojalnościowego, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i klienta,

  • zmiana cen usług, z których Organizator korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności objętych Programem Lojalnościowym. • O każdej zmianie Regulaminu Organizator obowiązany jest powiadomić Klientów za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej https://www.landrover.pl/program-3-plus na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. W powiadomieniu o planowanej zmianie Regulaminu Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi on pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian. Odmowa przyjęcia zmian Regulaminu oznacza rezygnację z udziału w Programie Lojalnościowym z dniem złożenia oświadczenia w tym przedmiocie.

 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego Organizator ogłosi informację o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Lojalnościowego w poszczególnych ASO i na stronie internetowej wskazanej w ust. 13 powyżej, nie później niż na 1 miesiąc przed dniem zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego.


AKCEPTACJA REGULAMINU.


Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Klienta poprzez podpisanie stosownej klauzuli zamieszczonej we wniosku o przystąpienie do Programu 3+, o następującej treści: „Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z Regulaminem Programu 3+ oraz akceptuję jego warunki”.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2022 r.